חשש ריבית ב'הנחת מזומן'

שאלה

א. יש חנויות שבהן ישנו מחיר רגיל על המוצרים, וכשמגיעים לקופה, אם משלמים בכרטיס אשראי - משלמים את המחיר הרגיל, ואם משלמים בכסף מזומן, ישנה 'הנחת מזומן'. האם יש חשש ריבית כתשלום המחיר הרגיל בכרטיס אשראי בחנויות אלו?

ב. אם אכן יש בכך חשש ריבית – האם עלי לברר בכל מקום שאני משלם בכרטיס אשראי אם יש בו 'הנחת מזומן'?

תשובה

בשאלתך הגדרת את המחיר שמשלמים באשראי בתור 'המחיר הרגיל', ואת המחיר במזומן בתור 'הנחת מזומן'. במקרה כזה יש הסוברים שאין כל חשש ריבית, משום שאינך משלם יותר עבור האשראי אלא רק מפסיד את ההנחה.[1] אך יש הסוברים שגם במקרה כזה עלול להיות חשש ריבית, משום שתמיד הסכום במזומן נחשב למחיר החפץ, גם אם הוא מוגדר 'הנחת מזומן', וממילא נחשב המחיר המשולם באשראי לתוספת על מחיר החפץ, וזוהי ריבית האסורה.[2] נמצא שלדעה הראשונה אין כלל שאלה, אולם על פי הדעה השנייה יש לדון האם בנידון שבשאלתך יש איסור. בספר 'תורת ריבית'[3] נכתב שיש בכך חשש ריבית, ולכן אין לרכוש בעסק כזה בכרטיס אשראי אלא אם כן יש לעסק 'היתר עסקא'. אולם לענ"ד יש מקום להתיר את הקנייה באשראי גם אם אין לעסק 'היתר עסקא', משום שאין כאן הלוואה של בעל העסק ללקוח, אלא הלוואה של חברת האשראי ללקוח[4], ולחברת האשראי יש 'היתר עסקא'. הראיה לכך שאין זו הלוואה של בעל העסק ללקוח, שגם אם בסופו של דבר הלקוח לא ישלם את חובו, יקבל בעל העסק את הכסף מחברת האשראי, ונמצא שהלקוח אינו נחשב לווה ביחס לבעל העסק. ואמנם כאשר הלקוח משלם בכרטיס אשראי, מקבל בעל העסק את הכסף מאוחר יותר. אך גם זה אינו נחשב אשראי שניתן ללקוח, אלא אשראי שנותן בעל העסק לחברת האשראי, שהרי אין קשר בין מועד החיוב של הלקוח על ידי חברת האשראי לבין מועד הזיכוי של בעל העסק על ידי חברת האשראי. אם כך ייתכנו בהחלט מצבים שבהם הלקוח כבר שילם לחברת האשראי, אך זו עדיין לא העבירה את הכסף לבעל העסק. ומכאן נלמד שכאמור, אין מדובר בחוב של הלקוח לבעל העסק אלא בחוב של חברת האשראי לבעל העסק,. זאת ועוד, גובה 'הנחת המזומן' הוא קבוע, ואינו משתנה לפי מועד חיוב כרטיס האשראי של הלקוח, או לפי מועד זיכוי חשבונו של בעל העסק. נמצא אפוא שאין זה 'שכר המתנת מעות', משום שכאמור גובה ההנחה לא יהיה נמוך יותר כאשר מועד הזיכוי של בעל העסק קרוב, ולא יהיה גבוה יותר כאשר מועד הזיכוי של בעל העסק רחוק. נמצא שהייקור בתשלום בכרטיס אשראי אינו מחמת האשראי אלא מחמת העמלות שחברת האשראי גובה, ואם כן אין זו כלל ריבית אלא רק פיצוי על ההפסד שנגרם לבעל העסק על ידי העמלות שמשלם.

על כן, לענ"ד אפשר להקל ולרכוש בכרטיס אשראי במקומות שיש בהם 'הנחת מזומן', גם כאשר לעסק אין 'היתר עסקא', בצירוף הדעות הסוברות שבהנחת מזומן אין מלכתחילה כל איסור ריבית. כמובן שלכל הדעות, יהיה מותר במקום כזה לרכוש במזומן ולקבל את הנחת המזומן.[1].     מחנה אפרים, הל' מלוה ולוה, דיני ריבית סי' לא; חכמת אדם, כלל קלט.

[2].     שולחן ערוך הרב, הל' ריבית והלכות עיסקא, סעי' יח.

[3].     תורת ריבית, פרק יז סעי' כט..

[4].     וכן כתב בתורת ריבית, שם הערה מד, וצ"ע מדוע למרות זאת חשש לאיסור ריבית בתשלום בכרטיס אשראי כאשר יש הנחת מזומן.

הרב שלמה אישון | חשוון תשע"ה