דיני ממונות

שאלה

ראובן נסע ברכב של שמעוןושכח ברכב חפץ כאשר ירד מהרכב,
ראובן בהגיעו ליעדו התכוון לסגור את הרכב אך שכח (לא טרק
היטיב את הדלת או לא סגר היטיב את האזעקה שסוגרת אוטומטית
את הדלתות וכד') והחפץ נגנב מהרכב.

מה הדין? אודה לרב אם יוכל לנמק

תודה

תשובה

אמנם שמעון פשע בכך שלא סגר את רכבו כראוי, אולם הוא לא
קיבל עליו לשמור על חפצו של ראובן, ומדוע שהוא יתחייב על הגניבה
ממכוניתו? הרי לגבי עצמו הוא רשאי לעשות בחפציו כרצונו, וע"כ הוא
פטור על החפץ שנגנב ממכוניתו. ואפילו אם ראובן בירידתו היה נועל
את דלת המכונית, הרי זה כמשאיר בבית חברו ללא קבלת רשות
שאין בעל הבית חייב על כך מאומה ועי' שו"ת הרא"ש כלל צד סי' ב
וד'.

הרב יעקב אריאל |