איפור לאחר טבילה בערב שבת

שאלה

מדוע אינני יכולה לטבול ביום שישי לפני כניסת השבת? כך אוכל להתאפר אחרי הטבילה לפני כניסת השבת.

תשובה

אסור לטבול ביום השביעי של שבעת הנקיים לפני הלילה,[1] ואם האישה טבלה לפני הלילה, יש שפסקו שלא עלתה הטבילה ועליה לטבול שוב.[2] כשאין שום אפשרות לטבילה בלילה ואי הטבילה ביום תביא לאיחור הטבילה, נחלקו הפוסקים אם ניתן להתיר טבילה ביום: יש אוסרים, יש מתירים ויש שמתירים רק אם עיכוב הטבילה יגרום לדחייתה בכמה ימים.[3] גם המתירים התנו את ההיתר בכך שהאישה לא תפגוש את בעלה אחרי הטבילה עד הלילה. למעשה, בדרך כלל ניתן לפתור את הבעיות באחת מן הדרכים המובאות בתשובות הקודמות ואין לטבול ביום, שכן כאמור זהו פתרון בעייתי מאוד. אם אכן לא נמצא שום פתרון אחר, יש להתייעץ עם רב פוסק לבירור כל הפרטים בעניין.[1]. שו"ע, יו"ד סי' קצז סע' ג.

[2]. ראה ש"ך, לשו"ע שם ס"ק יא.

[3]. ראה סיכום בספר פוע"ה, כרך א עמ' 198-197.

הרב עומר שפס | תמוז תשע"ה