לחלוק על אביו

שאלה

לכבוד הרב,
האם מותר לחכם שהגיע להוראה לחלוק על אביו בענייני הלכה
ובענייני השקפה? (אם הוא שווה לאביו בחכמה)

תשובה

מותר, לו לחלוק על אביו ועי' בשו"ת מהרש"ך ח"ב סי' פח וסי' קנז
שהטור חלק בהרבה מקומות על אביו. ורק צריך לעשות זאת בדרך
כבוד, אבל ודאי שאינו צריך לפסוק כנגד האמת עפ"י מחשבתו רק
כדי שלא לחלוק על אביו.

 

 

הרב יעקב אריאל |