אישות בזמן מגיפה

שאלה

האם בזמן הזה שיש מגפה וצער בעולם יש היתר לקיים יחסים עם אשתו. לצד שזה אסור האם האישה יכולה לטבול . תודה על התשובה. נא לפרט המקורות אם אפשר.

תשובה

לשואל שלום וברכה.

למרות שמצאנו בגמרא בתענית (יא ב), איסור לקיים חיי אישות בזמן רעב, איסור שנפסק להלכה בשו"ע (או"ח סי' רמ ה), וברמ"א (שם) נאמר שהוא הדין בצרות אחרות, נראה שיש להקל בדבר מכמה סיבות:

1. בשיירי כנסת הגדולה הגהות הטור שם חלק על הרמ"א וכתב שרק ברעב וצרות דומות לרעב אסור, וכן הוכיח הציץ אליעזר (חי"ג סי' כא) שמלחמה אינה אוסרת בחיי אישות.

2. באליה רבה שם הובא שכשהצרה אינה מוגבלת בזמן, אין איסור, וכך נראה שהמצב כרגע.

וכבר כתבו הפוסקים שבדור פרוץ כשלנו אין להחמיר בדברים אלו במקום שאפשר להקל.

גם זוג שחפץ להחמיר על עצמו, נפסק להלכה בשו"ע (סי' תקעד ד) שאין להחמיר בליל טבילה, כך שבכל מקרה יש לטבול ולשמש בליל הטבילה עצמו.

נדגיש שהלכות אלו מיועדות אך ורק לזוגות שיש להם ילדים, אולם לזוג שאין לו ילדים ומנסה להכינס להיריון אין להחמיר בזה כלל, כפי שנפסק בגמרא ובשו"ע שם.

כל טוב

אריה כץ

רב יועץ ופוסק במכון פוע"ה

מכון פוע"ה | י"ט אדר תש"פ 16:13