תיקון בשבת הארץ

שאלה

שלום רב, בספר שבת הארץ בהוצאתכם חלק א עמוד 371 כתוב בתוספת שבת 'ולא הקלו בתבן וקש בזרעים שאין דרך לזורעם'. האם חסר במשפט את המילה 'אלא' כלומר ''ולא הקלו בתבן וקש אלא בזרעים שאין דרך לזורעם' שכן לשון החזו"א שם היא: ומש"כ מהרש"ס ז"ל שם דכל ירקות שדה אין בהן משום ספיחין תמוה מאד דאין איסור ספיחין תלוי במאכל אדם ואף מאכל בהמה אסורין משום ספיחין כדמשמע בירו' ספ"ה דמעשרות ועי' סי' י' ס"ק י"ב, ולא הותר אלא מינים הזולין שאין רוב בני אדם זורעין.

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


צדקת בהערתך, אי"ה כשתצא מהדורה נוספת נשתדל לתקן. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ה' אדר ב תשע"ט 0:10