שונות

שאלה

האם לגנן מותר לאכול מפירות של גינות בהן הוא עובד מדין "ואכלת לשבעך" ו"לא תחסום"?

תשובה

ההיתר לאכול מפירות הגן הוא רק בשעת הקציר שפעולת הפועל גומרת את המלאכה, אבל כל זמן שהפועל רק עושה מלאכות מסביב אין לו היתר לאכול מהפירות, וכמו כן לאחר שנתלשו אין היתר אכילה, על כן ההיתר הוא בזמן מוגבל מאד בשעת הקטיף. (שו"ע חו"מ סי' שלז).

הרב יהודה הלוי עמיחי | תשרי-מרחשוון תשס"ח