אוצר בית דין

שאלה

האם יש אפשרות לגדל ירקות בשמיטה בשיטת אוצר בית דיו, שמעתי שבאוצר הארץ מסתמכים על אוצר בית דין בחלק מהירקות. השאלה היא מה המקור לכך ועל סמך מה 'מכון התורה והארץ' מסתמכים?

תשובה

הדבר ברור שתקנת אוצר ב"ד הייתה קודם שהיה היתר מכירה בעולם, ולא נזקק לו כלל, כמבואר בתוספתא. אין הבדל בין ירקות ופירות, אם אנו פוסקים שירקות שנלקטו בשביעית יש בהם קדושת שביעית ואין בהם ספיחים, וכן בפירות יש קדושת שביעית (בלא ספיחין), וכשם שבפירות יש אוצר ב"ד כך יש בירקות. כפי שמבואר בחזו"א ובספרו של הגר"ש ישראלי חוות בנימין (ח"ג). מכיוון שהחזו"א פעל למען אוצר בית דין ירקון והרב ישראלי זצ"ל שהיה גדול תלמידי הרב קוק זצ"ל כתב שגם הרב קוק זצ"ל היה מכריע לעשות אוצר ב"ד בירקות, ומכיוון שבנו הרב צב"י קוק זצ"ל כתב שאלו הפירות שבאוצר ב"ד הם המהודרים בכשרות, גם אוצר הארץ נוקט בדרך זו ומשווק ירקות אוצר ב"ד לכתחילה.

הרב יהודה הלוי עמיחי | תשרי-מרחשוון תשס"ח