עבר זמן ביעור פירות שביעית ולא ביער את הפירות מה דינו?

שאלה

בחצר ביתנו עץ תפוחים. בתקופת ראש השנה קטפנו את הפירות, הכנו כמות גדולה לפתן ושמנו הכל למקפיא. עדיין נותרו כמה קופסאות. לא ברור לי האם עבר זמן הביעור? מה עלינו לעשות כעת?

תשובה

בס"ד

שלום

זמן הביעור של התפוחים היה בחודש טבת . ולכן אם יש לך כמות של פירות שהם יותר  ממזון שלוש סעודות לכל אחד מבני הבית הרי היה עליך לבער ולהפקירם, אם לא הרי לא היתה חייב כלל בביעור.

אם אכן היה עליך לבער ולא ביערת לכאורה הפירות נאסרו באכילה אך יש אומרים שאיסור אכילת הפירות הוא רק אם עשה כן במזיד אך אם היה הדבר בשוגג בלא ידיעה הרי זה כאונס שדינו שיבער את הפירות עתה מיד, והפירות מותרים באכילה , ויש הסוברים שאף בשוגג הפירות אסורים אך התירו לאחרים  לאכול מהם. פירוט הדיעות תמצא בתשובת הרב יהודה עמיחי שהתפרסמה באמונת עיתך  מס 5 לחץ כאן    

ולסיכום פסק:

מי ששכח לבער את פירותיו בזמן הביעור - יתן אותם לאחרים והם יבערו אותם בשעת קבלתם. זאת, מכמה טעמים:

א. יש מחלוקת בין המפרשים אם חובת הביעור היא מדאורייתא או מדרבנן (עי' "שבת הארץ" עם "תוספת שבת", פ"ז ה"ג אות א-ב). אך מ"מ שביעית בזה"ז דרבנן.

ב. לדעת כמה פוסקים השוכח דינו כאנוס שלא ביער, והפירות לא נאסרו.

ג. אפילו אם נבוא להחמיר בשוכח - הרי שספק הוא אם הפירות נאסרו לכל העולם או רק לבעלים.


רבני מכון התורה והארץ | י"ט אדר תשע"ו 15:47