משלוח מנות מפירות שביעית

שאלה

שלום הרב, בסוף שנת השמיטה האחרונה קטפתי ענבים מכרם ליד מצפה רמון (הענבים הם קדושת שביעית ולא היתר מכירה),קטפתי את הענבים לצורך הכנת יין, קטפתי בכמות ליין לשנה בשבילי. השאלה היא- א. אם יש הבדל בין מצפה לשאר המקומות בארץ לעניין ביעור פירות שביעית ביין? ב. האם מותר לי לתת במשלוח משלוח מנות בפורים מהיין הזה- א מצד סחורה בפירות שביעית? ב. מצד שיוצא שלא קטפתי בשבילי אלא בשבלי אחרים? תודה.

תשובה

שלום רב, 

א. לגבי נתינת משלוח מנות מפירות שביעית יש מחלוקת הפוסקים, שכן אין פורעין חוב מפירות שביעית. ומכל מקום יש מקום להקל בכך; עי' במאמרנו ס' התורה והארץ ח"ו עמ' 225-216.

ב. אמנם להחזיר משלוח מנות למי שממנו קבלו - אסור כי יש בכך משום תגמולין. 

ג. לאחר שכבר שלח משלוח מנות למישהו וכבר יצא ידי חובה בוודאי מותר להוסיף ולשלוח משלוחי מנות נוספים לאנשים אחרים מפירות שביעית.

ד. במצפה רמון בוודאי מותר לשלוח משלוחי מנות מיין של שביעית, שכן יש כמה ספקות האם דינו כגבולות אולי מצרים או שמחוצה להם, אך בכל מקרה הוא חלק מגבולות ההבטחה, עי' במאמריו של הרב יעקב אריאל: 'הפרשת חלה בגבול הדרומי', אמונת עתיך 56 (תשס"ד), עמ' 22-10, ובפרט עמ' 21-20; 'ערלה בערבה', שם, 53 (תשס"ג), עמ' 37-31.

ה. יש מחלוקת ראשונים בהקשר לדין הביעור בגבולות עולי מצרים: דעת הר"ש (ועוד ראשונים) שאין ביעור שם ואילו לדעת הרמב"ם לפי הנראה יש ביעור, עי' שבת הארץ עמ' 449-448. למעשה במצפה רמון כדאי לכתחילה להחמיר ולהפקיר בפני שלושה. 

פורים שמח, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ג' אדר ב תשע"ו 10:08