מעמד פירות האילן שחנטו לאחר השמיטה מא' תשרי ועד טו בשבט

שאלה

שלום, שאלה בנוגע להבדל בין ההגדרה של ראש השנה לשמיטה ובין ראש השנה למעשרות: ראש השנה לעניין שמיטה הוא א' בתשרי ראש השנה למעשר פירות העץ הוא ט"ו בשבט (כפי שנפסק כדעת בית הלל) למרות ששנת השמיטה מתחילה בא' בתשרי, הרי למעשה אנחנו נמצאים עדיין בשנה השישית למעשר (השנה השביעית תתחיל רק בט"ו בשבט). אם כן, לכאורה, לפרי שחנט בשביעית לפני ט"ו בשבט, צריך להפריש מעשר עני כדין שנה שישית..? אבל מצד שני, להלכה לפי מה שבדקתי, בשנת שמיטה כל פרי שחנט אחרי א' בתשרי יהיה קדוש בקדושת שביעית ולכן לא צריך לעשר ממנו.. אותה השאלה קיימת למעשה גם בכל שנה בה מתחלף מעשר שני במעשר עני ולהפך. ה"בעיה" נובעת מכך שמניין שנות השמיטה אינו חופף למניין שנות המעשר ולכן יוצא שישנה תקופה בשנה (מא' תשרי ועד ט"ו בשבט) שבה מניין שנת השמיטה התקדם בשנה אבל עדיין לא התקדמנו במניין שנת המעשר. תודה רבה ובברכת שנה טובה גמר חתימה טובה!

תשובה

הבעיה והספק קיים רק במעבר בין שנות המעשר לשנת השמיטה . אך במעברים בין שנות מעשר שני ולעני אין כלל בעיה . וזאת משום שבפירות האילן שנת המעשר מתחילה בטו בשבט  וכן במעבר בין מעשר שני למעשר עני יהיה בטו בשבט (כל שיחנוט מכאן ואילך יהיה שייך לשנה הבאה) . אכן הבעיה והספק קיים במעבר בין שנת במעשר לשנת השמיטה . ששנת המעשר מתחיל בטו בשבט אך שנת השמיטה מתחילה בא' תשרי,

ואכן לעניין תחילת שנת השמיטה כל הפירות שחונטים לאחר א' תשרי הרי הם שייכים לשנת השמיטה ויש לנהוג בהם קדושת שביעית ואין חיוב תרו"מ כלל(אכן ישנה דעת הר"ש שאף לעניין שמיטה בפירות האילן טו בשבט הוא ראש השנה אך אנו לא נוקטים כמותו).

ולגבי פרות  כל שחנטו לאחר א תשרי שלאחר השמיטה וקודם טו בשבט שנה ראשונה ולכאורה עדיין לא החלה שנת המעשר של פרות האילן . לכן יש דעות שממשיך חיוב השנה השישית ויש להפריש מעשר עני ויש הסוברים שכבר החלה שנה הראשונה ויש להפריש מעשר שני  וכן נוקט החזו"א  שיש להפריש מעשר שני .

והלכה למעשה מפרישים מעשר שני  ומחללים בלא ברכה. (הרחבה בנושא  עיין שבת הארץ פרק ד הלכה ח אות ז , הלכה יג אות א , קטיף שביעית פרק עב סע' יב).

רבני מכון התורה והארץ | ד' תשרי תשע"ח 11:40