זמן ביעור שביעית של תמרים

שאלה

מתי זמן הביעור של תמרים מגהול תודה

תשובה

זמן ביעור שביעית בתמר היה בפורים תשע"ו, 

עבר ולא ביער

1. אם עבר ולא הפקיר את הפירות בזמן הביעור – הפירות אסורים באכילה.  אבל מי שקיבל פירות שביעית מחברו לאחר שעת הביעור שלהם ויש לו ספק אם הופקרו בזמנם - יכול לקיים בהם את מצוות הביעור מיד ולאכלם.

2. אם לא ביער את הפירות מחמת אונס - לא נאסרו, ועליו להפקירם מיד כשיוכל.

3. אם לא ידע שהגיע שעת הביעור ולא ביער יפקר מיד ואין הפירות נאסרים (שבת הארץ פרק ז ה"ג אות ג בשם ספר השמיטה הרב טיקוצנסקי)

הרחבת דיני ביעור שביעית ניתן למצוא  באתר המכון לחץ כאן

רבני מכון התורה והארץ | ה' ניסן תשע"ו 15:32