זמן ביעור בתמרים , ודין ביעור והפקרה ע"י הודעת אלקטרונית

שאלה

שלום לרב.כמה שאלות לגבי ביעור של פירות שביעית: א. מה הזמן לביעור תמרים (רשום בטבלה שפורסמה על ביעור שהזמן הוא פורים.הכונה יד או טו אדר) ? ב. הרבה פירות הזמן שרשום לביעור הוא לא תאריך מוגדר(אלא לדוג אדר תשעו וכו). מתי יש לבצע את הביעור במקרה כזה? ג. לאחר תאריך ביעור של פרי -ניתן לרכוש אותו כרגיל מהחנות כאשר הוא עדיין בקדושת שביעית או שיש לבצע ביעור גם על מה שנקנה לאחר זמו הביעור? ד. האם ניתן להודיע על הביעור דרך מייל/סמס וכו(לדוג- להודיע במייל היישובי שמניחים מחוץ לבית פרי מסויים לביעור שזה הפקר עד עוד שעתיים ומי שרוצה שייקח וכו או שחובה לאסוף אנשים ולהגיד ישירות שזה הפקר? תודה

תשובה

שלום

א. פסק הרמב"ם  (הלכות שמיטה ויובל פרק ז הלכה יא) "ואוכלין בתמרים עד שיכלה האחרון שבצוער, ואימתי הוא כלה, עד הפורים, ואוכלין בזיתים עד העצרת, ובענבים עד הפסח של מוצאי שביעית, ובגרוגרות עד החנוכה".  ונראה שהכוונה יד אדר שנקרא פורים. 

ב. אכן זמן ביעור הוא סוף תקופה , ואין אפשרות לקבוע יום מסויים לכן יש לבער בתקופה המוזכרת תחילת חודש הכוונה לימים הראשונים בחודש , אמצע חודש הכוונה לימיים שבאמצע החודש וכ"ו, 

ג. לאחר זמן הביעור אם קיימו בפירות מצוות ביעור הדהיינו הפקירו מכל, מותר לכל אחד (כולל המפקיר עצמו) ליטול ולזכות מן ההפקר את הפירות אך קדושת שביעית לא פקעה מהם ויש לאוכלם בקדושת שביעית.

ד. יש להוציא מרשותו והפקיר בפני שלושה מחבריו, אכן בשעת הדחק שאין יכול לומר בפני שלושה אנשים ניתן להסתמך על ההוצאה מרשותו בלבד ויאמר שהפירות הפקר.

בשליחת הודעה בלבד אינה מהווה תחליף להפקרה בפני שלושה אם אם כן אתה יודע שהם קבלו וקראו את ההודעה, דהינו שיענו תשובה שקבלו את הודעתך. שהרי ההפקרה בפני שלושה זה לא מצד כח בית דין (שצריך שלושה היושבים יחד) אלא מצד פרסום הודעתך ברבים, ולכן אם אתה יודע ששלושה קראו את הודעתך ויודעים שהפקרת את הפירות הרי זה בסדר גמור.

דיני ביעור שביעית  בהרחבה ניתן למצוא באתר המכון לחץ כאן

   

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח אדר תשע"ו 9:50