האם ניתן לקיים ביעור שביעית קודם זמן הביעור?

שאלה

לעניין מועד ביעור יין שביעית. מכיוון שלא אהיה בביתי בערב פסח ברצוני לדעת האם ביעור של יין מאוצר בית דין חייב להיעשות דווקא בערב פסח או שזה המועד האחרון לביעור אבל מותר לבער גם לפני כן. במיוחד בידיעה שענבים של שנת שמיטה כלו כבר לפני חודשים אחדים.. 

תשובה

בס"ד

אפשר להפקיר קודם הזמן אך אין לזכות בו מחדש, אלא צריך היין צריך להיות מופקר ועומד עד ערב פסח (להיות מחוץ לרשותך). כי אם תזכה בו קודם ערב פסח תצטרך להפקירו שוב בזמן ביעורו בערב פסח.

אין אפשרות למנות שליח שיפקיר דבר שאינו שלו, משום אין שליחות להפקרה (עיין ב"י אור"ח סי תלד) "מילי לא נמסרו לשליח".  אך אפשר למסור את היין לשכן או חבר ולבקש ממנו שבערב פסח יניח היין בחוץ, ואתה תפקיר אותו ממקומך (תאמר בפני שלושה אנשים שהיין הנמצא סמוך לביתי מחוץ לרשותי , הרי הוא הפקר).

רבני מכון התורה והארץ | ג' ניסן תשע"ו 9:40