ביעור שמן שביעית בערב שבועות שחל בשבת

שאלה

מתי יש לבער את השמן הקדוש בקדושת שביעית, כאשר השנה חל ערב שבועות בשבת? תודה, דוד

תשובה


א. ביעור שמן בערב שבועות שחל בשבת

1. נאמר בתורה: 'ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול'[1], ודרשו חכמים: 'כל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה – אתה אוכל ממה שבבית, כלה לחיה מן השדה – חייב אתה לבער אותו המין מן הבית'.[2]

2. זמן הביעור של זיתים ושמן זית של השנה השביעית, חל בחג השבועות של השנה השמינית.[3]

3. השנה ערב חג השבועות חל בשבת. לפיכך, יש לנהוג בצורה הבאה:

ביום שישי יש להוציא מביתו את השמן הקדוש בקדושת שביעית שנותר ברשותו ולהפקיר אותו לעניים ולכל אדם[4] בפני שלושה אנשים.[5] במשך השבת ישאיר את השמן בחוץ, ויכניסהו לביתו רק לאחר כניסת חג השבועות.[6]

ויש שהתירו להכניס הביתה לאחר ההפקר ביום שישי, ולהתכוון לא לזכות עד לחג השבועות. 

 

ב. דיני הביעור

1. אם אינו יכול להוציאו מביתו - יביא שלושה אנשים לביתו ויפקיר בפניהם.[7] ויתכוון שלא לזכות בשמן עד אחר כניסת חג השבועות.

2. מותר לאדם להפקיר בפני שלושה מחבריו, אף על פי שיודע שלא ייקחו מן השמן. לאחר שקיים את מצוות הביעור – יכול לחזור ולזכות בשמן.[8]

4. הפקר השמן צריך להיות באמירה שהוא 'מופקר לכל אדם'. נוסח ההפקר המובא בדברי חז"ל הוא: 'אחינו בית ישראל: כל מי שצריך ליטול יבוא וייטול'.[9]

5. לאחר הביעור, השמן נשאר קדוש בקדושת שביעית, ויש להשתמש בו בקדושה.[10]


[1] ויקרא, פכ"ה פס' ז.

[2] תו"כ, פרשת בהר פרשה א ה"ח; פסחים נב ע"ב; רמב"ם, הל' שמטו"י פ"ז ה"א.

[3] פסחים נג ע"א; רמב"ם, הל' שמטו"י פ"ז הי"א.

[4] תוספתא שביעית פ"ח ה"ד; רמב"ן, ויקרא כה, ז; שו"ת משפט כהן, סי' פג; ספר השמיטה, עמ' מה הערה 3.

[5] ירושלמי, שביעית פ"ט ה"ד.

[6] כדי שיהיה השמן מופקר בשעת הביעור, חג השבועות.

[7] ביאור הגר"א, ירושלמי שביעית פ"ט ה"ד; שבת הארץ, פ"ז ה"ג הערה 14.

[8].   חזו"א, שביעית סי' יא ס"ק ו-ז; שם סי' כו סדר השביעית אות א; שבת הארץ, פ"ז ה"ג אות ב סעי' 3‑4.

[9].   תוספתא שביעית פ"ח ה"ד.

[10]. ריבמ"ץ, שביעית פ"ט מ"ב; שבת הארץ, פ"ז ה"ג הערה 11; חזו"א, שביעית סו"ס כו.הרב נתנאל אוירבך | ב' סיון תשע"ו 15:34