ביעור יין שביעית בערב פסח

שאלה

שלום רב.

יש לנו מספר יינות אוצר בית דין משמיטה קודמת, שקיבלנו אותם לאחר זמן הביעור ממקורות שישנה סבירות גבוהה שלא הפקירו את היין כדין בזמן הביעור, ולכן לא השתמשנו בהם מאז.

א. האם יועיל להפקיר אותם השנה בזמן הביעור?

ב. אם לא, מה אפשר לעשות איתם?

ג. כמו כן, שמעתי שישנם בקבוקי יין אוצר בי"ד שכתוב עליו לבער בר"ח אייר? מהו הזמן הנכון?

ד. איך אפשר לצאת מן הספק הרי אי אפשר לבער לפני הזמן ולא לאחריו?

ה. האם ראוי לבער ערב פסח ולא לזכות בו בחזרה עד לאחר ר"ח אייר? (פרט לשימוש ביין בצורה מיידית כמובן).

תודה רבה

תשובה

שלום וברכה

א-ב. אדם שלא הפקיר את הפירות בזמן הביעור – הפירות אסורים באכילה (רש"י, יומא פג ע"א ד"ה טבל; שבת הארץ, פ"ז ה"ג אות ג). 

אולם, מי שקיבל פירות שביעית מחברו לאחר שעת הביעור שלהם ויש לו ספק אם הופקרו בזמנם – עליו להפקירם ולאכלם (חזו"א, שביעית סי' יא ס"ק ו; שבת הארץ, פ"ז ה"ג הערות 25, 29).

לפיכך, עליך לבער יינות אלו כעת ולא לחכות לערב פסח. 


ג. זמן הביעור של יין שביעית הוא בערב פסח של השנה השמינית (שו"ת חשב האפוד, ח"ב סי' לז; חזו"א, שביעית סי' טו ס"ק ז ד"ה ששאלת; תשובות וכתבים של החזו"א, זרעים סי' טו עמ' כא; ארחות רבינו, ח"ב עמ' שנג; מאמר מרדכי, פכ"א סעי' יג).

אמנם, יש דעות הסוברות שזמן הביעור להנ"ל הוא יום אחרון של פסח (ראה: רש"ס, ירושלמי שביעית פ"ט ה"ח; ריבמ"ץ, שביעית פ"ט מ"ב).

החושש לדעות אלו ורוצה לצאת ידי-חובת כל השיטות - יפקיר בערב פסח וכשמכניס לביתו יתכוון לא לזכות ביין עד אחרי פסח.

אך כאמור, ר"ח אייר אינו נזכר כלל!


בברכת חג שמח,

נתנאל

הרב נתנאל אוירבך | י"א ניסן תשע"ו 16:06