הנוטע עץ מאכל כדי שישמש לצל האם חייב בדיני ערלה

שאלה

האם עץ פרי שנשתל בכדי שישמש לצל חייב בעורלה? האם זה דומה לעץ הנשתל לצורך גדר או עצים (כמובא בשו"ע יו"ד רצד כג), או שמא אין זה מספיק בכדי לפטור? במידה והוא פטור, האם אכילה (מרובה/מועטת) מפירותיו תחייב מחדש בעורלה? תודה יום טוב!

תשובה

שלום

כדי שהעץ יחשב אינו עץ מאכל צריך שיתקיימו שני תנאים . 1. שדעתו של הנוטע אכן תהיה לא לשם מאכל והפירות אלא לצורך הגזע או הענפים ((הנוטע לסייג או לקורות)2. שיהיה ניכר שאכן לא ניטע לשם הפירות כגון שנטעו כגדר חיה בקצה השטח , או בצפיפות יתרה שניכר שאין רצונו בפירות שיגדלו.

לכן במקרה דנן לא ניכר הדבר ולכן חייב בכל דיני ערלה.

רבני מכון התורה והארץ | י"ב תמוז תשע"ט 16:10