מניקה בת"ב

שאלה

האם אשה שמניקה בפועל, צריכה לצום בת"ב?
מה הדין לגבי יוה"כ?

תשובה

אשה מניקה מתענה הן ביום הכיפורים והן בתשעה באב, ואם הילד
אינו אוכל פרט ליניקה וניכר עליו שאין לו די חלב בגלל הצום,
ביו"כ תשתה פחות מכשיעור בהפסקות ובת"ב יכולה לשתות כפי צורכה.
וכ"ז כמובן אם הצום לא מסוכן עבורה ח"ו.

 

 

הרב יעקב אריאל |