שליח ציבור או רב שאינו יכול לברך על ספירת העומר

שאלה

מה עושים אם יש בבית-הכנסת רב או אבל או חזן שעוברים לפני
התיבה או שמקובל שהם המברכים בקול לציבור, במקרה ששכחו
לספור ואינם יכולים לברך (כמובן הכוונה ששכחו לספור יום אחד
בכלל). האם יש כאן עניין של כבוד הציבור/בושה של הש"ץ/רב או
שאין חילקו ביניהם ובין כל אדם ששכח לספור?

תשובה

הפר"ח (סי' תפט) דן בשאלה זו. וכותב שכיון שהוא אינו מחוייב בדבר
אינו מוציא אחרים ידי חובתם. ואע"פ שיש מהאחרונים שחלקו עליו,
כתב בברכי יוסף (תפט, יט) שאנו פוסקים להלכה כפר"ח וכן הורו
עוד מגדולי האחרונים (עי' שערי תשובה סי' תפט ס"ק ה). אמנם
הגרצ"פ פרנק (שו"ת הר צבי או"ח סי' עו)מביא שהגרי"ד מבריסק
כאשר עבר לפני התיבה לאחר שאיזו סיבה לא יכל לספור בברכה
(מצד עצמו) ביקש מאחד המתפללים שיכוין לצאת בברכתו, ולא לברך,
ועי"כ חייב עצמו בברכה. וכך סובר להלכה ולמעשה הגרצ"פ פרנק.
וע"כ ניתן לנהוג כפי שנהג הגרי"ד מבריסק.

הרב יעקב אריאל |