נגינה באירוסין בספירת העומר

שאלה

בני מתארס מחר, האם מותר להשמיע מנגינות או להביא תזמורת
לאירוסיו?

תשובה

כתב במשנה ברורה (סי' תצג ס"ק ג): "ומותר לעשות ג"כ סעודת
אירוסין ועכשיו שאין מקדשין אלא בשעת נשואין מ"מ מותר לעשות
שידוכין ולעשות סעודה, אבל לעשות ריקודין ומחולות נהגו איסור וכ"ש
בשאר ריקודין ומחולות של רשות בודאי יש ליזהר".
וא"כ תזמורת שתנגן מוזיקה עליזה שניתן לרקוד על פיה אסורה. אך
שירים שאין בהם בכדי להביא אדם לרקוד מותר לשיר לכבוד
האירוסין. ושיהיה במזל טוב!

 

 

 

הרב יעקב אריאל |