מסיבת בת מצוה

שאלה

בתאריך י"ב בניסן יחול יום בת המצוה של בתנו. כמובן, שבתאריך
זה איננו יכולים לערוך את מסיבת בת המצוה, משום שאורחינו לא
יגיעו ערב פסח. לאחר פסח איננו יכולים לקיים את המסיבה עקב
ספירת העמר. האם ניתן לערוך את מסיבת בת המצוה בר"ח אייר
או לחילופין ביום העצמאות?

תשובה

לא מצאנו במקורותינו מסיבת בת מצוה. אך בדורותינו החלו לנהוג כך,
ואם היא נעשית באוירה תורנית ביום בו הבת נעשית בת מצוה זו היא
סעודת מצוה. וכדי לעשותה סעודת מצוה צריך לנהוג על פי דברי
המהרש"ל: "דכל סעודה שאדם עושה שלא בדרך מריעות ושמחה אלא
כדי ליתן שבח והודיה למקום או כדי לפרסם הנס הוי סעודת מצוה".
וע"כ מן הראוי שמרכז המסיבה תהיה הודאת הבת לרבש"ע על
שנכנסה לעול מצוות שנשים חייבות בהן, ואף מסיבה זו לחוג בצניעות,
ומתוך דברי תורה.
לגבי עריכת המסיבה בר"ח אייר או יום העצמאות אין במסיבה משום
עשיית מצוות חבילות חבילות, או עירוב שמחה בשמחה,מפני ששני
הימים אינם מצווים בשמחה מהתורה. ובר"ח יש להרבות מעט בסעודה
(או"ח סי' תי"ט). וביום העצמאות מתקנת הרבנות ג"כ להרבות בסעודה
אולם עיקר היום לשם הלל והודאה על נסי הקב"ה עמנו. ואף אם
עושים את המסיבה בימים אלו יש לנהוג בה בצניעות כפי שכתבנו
לעיל.

 

הרב יעקב אריאל |