חליצת נעליים לברכת כוהנים

שאלה

איזו נעל יחלצו הכוהנים בראשונה קודם ברכת כוהנים?

תשובה

הלכה היא שבחליצת הנעליים חולץ קודם נעל שמאל ואחר כך חולץ נעל ימין.[1] רש"י מסביר שזהו כבודו של ימין, כדי שלא לעמוד רגל ימין יחף.[2] אמנם במקום מצווה, כנתינת דם על בוהן המצורע, אמרה תורה שיהיה ביד ימין וברגל ימין, וכן בחליצת נעל היבם על ידי היבמה צריך לחלוץ נעל ימין,[3] כשם שמקיימים מצווה ביד ימין. באשר לחליצת הנעל ביום הכיפורים, נשיאת כפיים או כניסה להר הבית, כתב הראי"ה קוק[4] שיש לחלוץ קודם את נעל ימין ואחר כך יחלוץ של שמאל, שיש בזה קיום מצווה בחליצת הנעל העשויה מעור, וזיל בתר טעמא שזהו כבודו של הימין במקום מצווה, וכן נמשכו אחריו אחרונים רבים.[5] כמו כן נאמר בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל[6] שאם חולץ את מנעלו לצורך כבוד השבת, כגון כדי לצחצח את הנעל או כדי להחליף את נעליו לנעלי שבת, יש לחלוץ קודם את נעל ימין מפני כבוד השבת.[7] אמנם יש שהקשו על הקדמת חליצת נעל ימין לנעל שמאל משתי סיבות: א. אין קיום מצווה בעצם חליצת הנעל. ב. ה'שלחן ערוך' לא הבחין בין המקרים וכתב שחולצים רגל שמאל לפני רגל ימין.[8] מסתבר שאם מכוון בחליצת הנעל לקיים מצוות חכמים לעלות יחפים לברכת כוהנים, יש בזה משום קיום מצווה 'לא תסור' – לשמוע בקול דברי חכמים, ולכן יש בזה כבוד לימין להיות ראשונה.

לסיכום, לכתחילה יש לחלוץ את נעל ימין לפני ברכת הכוהנים.

 

[1].   שבת סא ע"א; שו"ע, או"ח סי' ב סעי' ה.

[2].   עי' מאירי, שבת סא ע"א.

[3].   שו"ע, אבה"ע סי' קסט סעי' כב,

[4].   שו"ת אורח משפט, או"ח סי' כה.

[5].   כגון לוח א"י, להגרי"מ טיקוצ'ינסקי; אורח נאמן, סי' ב ס"ק ח.

[6].   הליכות שלמה, תפלה סוף פ"ב.

[7].   בהערות שם.

[8].   דבר יהושע, ח"ג יו"ד סי' עה. וכן פקפק הרב אויערבאך שם. וראה פסקי תשובות ח"א סי' ב ס"ק ז, שכתב שמנהג העולם כדעת הדבר יהושע, אך לענ"ד אין זה מוכרח, והרבה כוהנים נוהגים בהקדמת חליצת נעל ימין, וכן תלמידי חכמים נוהגים כלוח ארץ ישראל של הרב טיקוצ'ינסקי בחליצת הנעל לפני יום כיפור בהקדמת רגל ימין, וכן דעת הרב יעקב יוסף זצ"ל. אמנם יש הרבה שאין מקפידים כלל בסדר חליצת הנעל, וס"ל כדעת רוב הראשונים שהשמיטו דין זה וס"ל דעביד כמר עביד וכדעביד כמר עביד כמ"ש הבית יוסף, או"ח סי' ב, בדעת אותם הראשונים.

הרב אברהם כהנא | אמונת עתיך 117