זמן תפילת שחרית ומנחה

שאלה

שלום לרבנים! האם זה בסדר להתפלל תפילת שחרית או מנחה אחרי שעבר הזמן? תודה רבה!

תשובה

שלום

לעניין תפילת שחרית נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן פט סע' א:

זמן תפלת השחר, מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה, כדכתיב: ייראוך עם שמש (תהילים עב, ה)  ואם התפלל משעלה  עמוד השחר והאיר פני המזרח,  יצא. ונמשך זמנה עד סוף ד' שעות שהוא  שליש היום. ואם טעה, (ו) או עבר, והתפלל אחר ד' שעות עד חצות, אע"פ שאין לו שכר כתפלה בזמנה, שכר תפלה מיהא איכא 

והוסיף המשנה ברורה  ס"ק ו 
ר"ל שבמזיד שהה את התפלה עד שעבר זמנה ואח"כ התפלל אעפ"כ יצא ידי חובת תפלה אף שהיתה שלא בזמנה וה"ה שלכתחילה אם לא התפלל מקודם [יב] צריך להתפלל אחר ד' שעות עד חצות רק שאין לו שכר כתפלה בזמנה. וטוב שיתפלל אז בתורת נדבה כי [יג]
יש פוסקים שסוברים דבהזיד עד ד' שעות שוב לא מצי להתפלל כלל ע"כ יתפלל ויתנה שאם מצד הדין הוא פטור הוא בתורת נדבה [פמ"ג]:

לכן אין להתפלל שחרית מחצות היום.


לעניין תפילת מנחה נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן רלג סע' א:

ועכשיו שנהגו להתפלל תפלת מנחה (ח) עד הלילה, 

וביאר המשנה ברורה ס"ק ח 
(ח) עד הלילה - ר"ל עד ביה"ש שהוא ספק לילה:

לכן אין להתפלל  מנחה בין השמשות.

רבני מכון התורה והארץ | י"א תמוז תשע"ח 9:39