בעשי" ת בשני וחמישי האם מוציאים ס" ת לפני י" ג מידות או אחרי?

שאלה

בעשי" ת בשני וחמישי האם מוציאים ס" ת לפני י" ג מידות או אחרי? (ואם אפשר גם מקורות)

תשובה

י"ג מידות הנאמרות בעשרת ימי תשובה הם לפני אמירת "בריך שמייא" . "ובריך שמייא" נאמר בפתיחת הארון קודם הוצאת ספר התורה (עיין סי' רפב בתחילתו).

ואם כן ודאי שאף י"ג מידות והתפילה הנאמרת לאחריה יש לומר קודם הוצאת ספר התורה , רק שהארון הקודש פתוח 

רבני מכון התורה והארץ | ו' תשרי תשע"ח 12:01