כתיבת מגילה בנוסח 'ברויאר'

שאלה

האם יש לתקן את נוסח המגילות הכתובות על קלף, על פי הנוסח של תנ"ך ברויאר? ישנם מקומות רבים של הבדלים בחסרות ויתרות!
האם לכתחילה יש לכתוב את המגילות על פי נוסח ברויאר?

תשובה

נוסח "ברויאר" אינו נוסחו אלא נוסח כתר ארם צובה של הדקדקן ר' אהרן בן אשר, שהרמב"ם מזכירו בהל' ס"ת. בן אשר היה מאחרוני כותבי המסורה וע"כ הדיוק בחסרות ויתירות בכתר ארם צובה הוא הגדול ביותר מהקיימים בידינו. לגבי ס"ת ישנה מסורת מדויקת של הסופרים לגבי נ"ך יש הרבה יותר שינויים בין המסורות. ועם זאת אין לפסול את שאר הנוסחאות שבידינו ואף לא לתקנם כנפסק לגבי מגילת אסתר: "וצריך שתהא כתובה כולה לפניו לכתחלה, אבל בדיעבד אם השמיט הסופר באמצעה תיבות, אפילו עד חציה, וקראם הקורא על פה, יצא" (שו"ע או"ח סי' תרצ ס"ג). ולגבי כתיבת ספרי נביאים וכתובים מחדש צריך לברר בין הסופרים האם קיימת מסורת על כתיבה מסוימת, ואם אין, ניתן להעדיף את נוסח כתר ארם צובה. ועי' בהקדמת המאירי לקרית ספר ובב"י (יו"ד סי' רעה אות ו).

הרב יעקב אריאל |