הוצאת שני ספרי תורה

שאלה

האם חייבים להוציא שני ס"ת בשבת פר'' שקלים כמו השנה שפר''
כי תשא סמוכה לפרשת השבוע?

 

 

 

תשובה

כתב הרמב"ם (הל' תפילה ונשיאת כפים פי"ג הכ"ב):
"כל פרשה מארבע פרשיות האלו אחד קורא אותה בספר שני אחר
שקורין סדר אותה שבת בספר שהוציאו ראשון. חל ראש חדש אדר
להיות בשבת והיה סדר אותה שבת בואתה תצוה קורין ששה מואתה תצוה
עד ועשית כיור נחשת והשביעי חוזר וקורא מכי תשא עד ועשית כיור.
ואם היה סדר אותה שבת כי תשא עצמו קורין ששה מכי תשא עד ויקהל
והשביעי חוזר וקורא בספר שני מכי תשא עד ועשית כיור נחשת".
נראה ע"כ מדבריו שהמקרה היחידי בו אי"צ להוציא ס"ת שני הוא אם
פרשת השבוע היא תצוה, שהמשכה הוא פרשת שקלים. ואף בה פעם
ראשונה קוראים את פרשית שקלים לשם שביעי, ופעם שניה לשם פר'
שקלים.
ועי' בהגהות מימוניות שצירוף של פר' תצוה בשבת שלפני ר"ח אדר לא
יתכן בסידור הלוח שלנו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |