אם מותר לשים רמקולים לשמיעת מוזיקה במקלחת?

שאלה

אנו בונים בית חדש. האם מותר לשים רמקולים לשמיעת מוזיקה במקלחת?

תשובה

נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן פה סעיף ב)

"אפי' להרהר בדברי תורה , אסור בבית הכסא ובבית המרחץ ובמקום הטנופת, והוא המקום שיש בו צואה ומי רגלים. הגה: ואפי' הלכות המרחץ אסור ללמוד במרחץ. דברים של חול, מותר לאמרם שם בלשון הקדש".

והוסיף משנה ברורה (ס"ק ו ):"ויחשוב שם  חשבונות ביתו והוצאותיו כדי שלא יבא לידי הרהור ובשבת  יחשוב בבנינים וציורים נאים": ובס"ק ט  הוסיף "שאף שמותר לדבר שם בלשון הקודש - מ"מ מדת חסידות הוא להחמיר".

נמצאנו למדים שדברי תורה אסור לשמוע ולהרהר בבית המרחץ וכן מידת חסידות  אף לא לדבר בלשון הקודש . אך לשמוע  מוזיקה מותר.

רבני מכון התורה והארץ | י"ט חשון תשע"ז 9:55