היערכות לשנת תשע"ו: מוצאי שמיטה ומעשר שני

היערכות לשנת תשע"ו: מוצאי שמיטה ומעשר שני

שנת תשע"ו מוגדרת כשנת מעשר שני והיא השנה הראשונה במחזור השנים המתחיל במוצאי שמיטה ומסתיים בשמיטה הבאה. לגידולי שנה זו ישנם הלכות מיוחדות

הרב אהוד אחיטוב | י"ב אלול תשע"ה

שנת תשע"ו מוגדרת כשנת מעשר שני והיא השנה הראשונה במחזור השנים המתחיל במוצאי שמיטה ומסתיים בשמיטה הבאה. לגידולי שנה זו ישנם הלכות מיוחדות, כפי שיתבאר להלן:

ירקות שנקטפים בתשע"ו

א. ירקות שהתחילו לגדול בגינות הפרטיות בשמיטה ונקטפו בחורף תשע"ו עד חנוכה או עד המועד בו רובו של הצמח גדל בשמיטה – הם אסורים באכילה לגמרי.

ב. ירקות שנקטפו מהגינות לאחר הזמנים הללו (המוקדם מבין השניים) מותרים באכילה וצריך להפריש מהם תרומות ומעשרות בברכה, כשבסיום נוסח ההפרשה צריך לקרוא שם למעשר שני ולחלל אותו על מטבע בברכה.

ג. ירקות שהתחילו לגדול בגינות הפרטיות בשמיטה במקומות שאין בהם איסור ספיחין (בערבה בנגב המערבי, עציצים או גידולים תחחת קורת גג) אם הם נקטפים בתחילת תשע"ו עד חנוכה או עד המועד בו רובו של הצמח גדל בשמיטה, צריך לנהוג בהם קדושת שביעית ולהפריש מהם  תרו"מ בלי ברכה, לקרוא שם למעשר שני ולחלל אותו בלי ברכה.

ד. אולם אם הם נקטפו לאחר חנוכה או לאחר שרוב הצמח כבר גדל בשנת תשע"ו דינם כמצויין בסעי' ב - צריך להפריש מהם תרו"מ בברכה לקרוא שם למעשר שני ולחלל אותו על מטבע בברכה.

ה. ירקות שנמכרים בשוק רובם גדלים עפ"י היתר מכירה, צריך להפריש מהם תרו"מ ללא ברכה ובסיום נוסח ההפרשה לקרוא שם למעשר שני.

פירות שנקטפים בתשע"ו

א. פירות חורף שחנטו בשביעית בגינות הפרטיות (כגון: פירות הדר אבוקדו, מנגו, אפרסמון) הם קדושים בקדושת שביעית ופטורים מהפרשת תרו"מ.

ב. פירות החורף שחנטו בשביעית וגדלים במטעים עפ"י היתר מכירה יש להפריש מהם תרו"מ בלא ברכה – לקרוא שם גם למעשר-שני וגם למעשר-עני ולחלל את המעשר-שני על מטבע ללא ברכה.

ג. אולם פירות שיחנטו לאחר ראש השנה תשע"ו בגינות הפרטיות וייקטפו במשך הקיץ צריך להפריש מהם תרו"מ בברכה, לקרוא שם למעשר שני ולחלל אותו בברכה.

ד. פירות החורף שנמכרים בשוק רובם גדלים על פי היתר מכירה לכן דינם כבסעי' ב שצריך להפריש מהם תרו"מ ללא ברכה, ולקרוא שם גם למעשר שני וגם למעשר עני. אולם פירות הקיץ שנמכרים בשוק צריך להפריש מהם תרו"מ ללא ברכה ולקרוא שם רק למעשר-שני.

 

כל המנויים בקרן "בית האוצר" של מכון התורה והארץ שותפים באחת מהמטבעות המיועדות לחילול מעשר שני. מטבעות אלו מחוללות מידי יום על ידי הממונה על "בית האוצר" בכדי לאפשר למנויים לחלל מעשר-שני מידי יום ביומו.

בבית האוצר מטבעות שחיללו עליהן מעשר-שני בדרגת החיוב הגבוהה ביותר, וכך אפשר לחלל עליהן גם פירות מעשר שני שאין בחומשם שווה-פרוטה.

לפרטים והצטרפות למנוי "בית האוצר" חייגו: 08-6847325